05:33 17 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.55
  • EUR89.25
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
10 0 0

Аремонтҟаҵаҩцәа рыбригада авариа ахьыҟалаз аҭыԥ ахь инеит, аусурақәа рымҩаԥгара иаҿуп.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 24 - Sputnik. Аҳауатә цәаҳәа 110 "Мысра" аҟны авариа ахьыҟалаз азы Гәдоуҭа мраҭашәаратәи ахәҭа лашарада инхеит ҳәа аанацҳауеит АУН "Амшынеиқәафымцамч".

Аремонтҟаҵаҩцәа рыбригада авариа ахьыҟалаз аҭыԥ ахь инеины аусурақәа ирҿуп ҳәа аанацҳауеит АУН "Амшынеиқәафымцамч"

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа