23:52 15 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.55
  • EUR89.25
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (961)
23 0 0

Ажьырныҳәа 1, 2021 шықәса инаркны иахьанӡа COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы атестқәа ҟарҵомызт, асанепидемстанциа ахыбра арзҩыдара ахьымҩаԥыргоз иахҟьаны, аха аҭҵааразы абиоматериал ргон.

АҞӘА, ажьырныҳәа 4 – Sputnik. Жәеизаҩык акоронавирус зыдбалаз апациентцәа рыԥсҭазаара иалҵит Аԥсны, ԥхынҷкәын 30, 2020 шықәса инаркны ажьырныҳәа 3, 2021 шықәсанӡа, абри атәы аанацҳауеит ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы рыԥсҭазаара иалҵит ааҩык. 1938, 1944 шықәсқәа рзы ииз ҩыџьа ахацәа, хҩык аҳәса (53,66, 69 шықәса зхыҵуаз) рыԥсҭазаара иалҵит ԥхынҷкәын 30 инаркны 31-нӡа.

Ажьырныҳәа 1 азы иԥсҭазаара далҵит 79 шықәса зхыҵуаз ахаҵа, ажьырныҳәа 2 рзы рыԥсҭазаара иалҵит 1952 шықәса рзы ииз ахаҵеи, 1949 шықәса рзы ииз аԥҳәыси.

Аҟәатәи амобилтә хырхарҭарацәатә госпиталь аҟны ԥхынҷкәын 30 инаркны 31-нӡа рыԥсҭазаара иалҵит хҩык апациентцәа. 1947, 1949 шықәсқәа рзы ииз ҩыџьа ахацәа, 1944 шықәса рзы ииз аԥҳәыси. Зегьы акоронавирус рзышьақәырӷәӷәан, "аполисегментартә гәыҵәкра" рыман.

Ԥхынҷкәын 30 инаркны 31-нӡа2020 шықәсазы COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 379-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 95-ҩык акоронавирус рцәа ишалаз аадырԥшит.

Ажьырныҳәа 1 инаркны 3-нӡа COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 462-ҩык атестқәа рзыҟаҵан. Ажьырныҳәа 4 рзы еилкаахеит урҭ рахьтә 129-ҩык акоронавирус рцәа ишалаз.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>

Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (961)

Ихадоу атемақәа