14:41 02 Хәажәкыра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.58
  • EUR89.57
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
15 0 0

Аԥсны иахьаҵанакуаз ԥхынҷкәынмза анҵәамҭазы абнарақәа рҟны абылрақәа рацәан, амцақәа рхы ркуан аамҭак иалагӡаны араионқәа зегьы рҿы.

АҞӘА, ажьырныҳәа 25 - Sputnik. Аԥсны АҶА аԥшьгамҭала абнақәа рымцакра азԥхьагәаҭарази аҭагылазаашьа ахылаԥшрази Аԥсны аусбарҭабжьаратә гәыԥ аԥырҵараны иҟоуп ҳәа аанацҳауеит аминистрра Facebook аҿтәи адаҟьаҿы.

АҶА анапхгараҿы агәаанагара рымоуп ари аҩыза аинырратә формат еиуеиԥшым аусбарҭақәа рыбжьара еиҳа алҵшәа аманы ареспублика аҩнуҵҟа ишәарҭоу амцакрақәа аԥнарҟәҟәаар алшоит ҳәа.

Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра иазԥхьагәанаҭоит Аекологиаз аилак, Абнанхамҩа аусбарҭа, АУН "Амшынеиқәафымцамч", араионқәеи ақалақьқәеи рхадацәа рахь абри аҩыза ажәалагала аҟаҵара.

Аԥсны иахьаҵанакуаз 2020 шықәса ԥхынҷкәынмза анҵәамҭази 2021 шықәса ажьырныҳәамзази абнарақәа рҟны абылрақәа рацәан, амцақәа рхы ркуан аамҭак иалагӡаны араионқәа зегьы рҿы. АҶА адыррақәа рыла амцакрақәа рзеиԥш ҵакыра х-нызқь гектар еиҳан.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа