03:02 14 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD71.68
  • EUR87.33
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны аенергетика апроблемақәа (259)
19 0 0

Аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, аекономика аминистр Кристина Озган хәажәкыра 16 рзы усутә ныҟәарыла Москваҟа дцеит.

АҞӘА, хәажәкыра 18 - Sputnik. Аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, аекономика аминистр Кристина Озгани Урыстәыла Аиҳабыра рхантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Александр Новаки хәажәкыра 17 рзы аиԥылара рыман ҳәа аанацҳауеит аусбарҭа асаит.

Аганқәа алацәажәеит Аԥсны фымцалашарала аиқәыршәара адгылара, ареспублика афымцаҳақәа ршәарҭадара аизырҳара, урҭ рырҿыцра рызҵаарақәа.

© Foto / Министерство экономики РА
Афымца аусхки, азеиԥшҵакыра аиҿкаара апрограммеи: Озгани Новаки еиԥылеит

Озгани Новаки алацәажәеит ЕгрыГЕС аремонт цонаҵы Аԥсныҟа афымцалашара аашьҭра азҵаарагьы.

Урыстәыла Аиҳабыра рхантәаҩ ихаҭыԥуаҩ Александр Новак иазгәеиҭеит атәылақәа рыбжьара азеиԥш социалтәи аекономикатәи ҵакыра аиҿкаара Апрограмма анагӡаразы Урыстәылеи Аԥсни хра аманы реинырра ҟалап ҳәа агәыӷра шыҟоу.

Кристина Озган, иара убасгьы аиԥыларақәа мҩаԥылгеит Урыстәыла аекономикатә ҿиара аминистрраҿы, Урыстәыла аенергетика аминистрраҿы, Урыстәыла аҳауатә транспорт Афедералтә маҵзураҿы.

Ирылацәажәан:

  • Аԥсны асоциал-економикатә ҿиара ацхырааразы Аинвистициатә программа анагӡара;
  • Аԥсни Урыстәылеи рыбжьара азеиԥш социалтәи аекономикатәи ҵакыра аиҿкаара Апрограмма анагӡара;
  • Аԥсны газла аиқәыршәара асхема хада аус адулара;
  • Альготатә кридитҭара апрограмма;
  • Аԥсны аенергетика аусхк аиҭарҿыцра.

Аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, аекономика аминистр Кристина Озган хәажәкыра 16 рзы усутә ныҟәарыла Москваҟа дцеит.

Атемақәа:
Аԥсны аенергетика апроблемақәа (259)

Ихадоу атемақәа