19:44 11 Мшаԥы 2021
Ишиашоу ицо аефир
 • USD77.17
 • EUR91.78
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
9 0 0

Аԥсны АҶА аҿы иазгәарҭоит аԥсабаратә мцакрақәа мзызс ирымоу ауаҩытәыҩсатә фактор ауп ҳәа.

АҞӘА, хәажәкыра 31 - Sputnik. 11 гектар зҵазкуаз аԥсабаратә мцакрақәа дырцәеит Кындыӷ, Баслахә ақыҭақәа рҿы ҳәа аарыцҳауеит Аԥсны АҶА аҟынтәи.

 • Очамчыра араион ақыҭақәа рҿы аԥсабаратә мцакрақәа дырцәеит
  © Foto / МЧС РА
 • Очамчыра араион ақыҭақәа рҿы аԥсабаратә мцакрақәа дырцәеит
  © Foto / МЧС РА
 • Очамчыра араион ақыҭақәа рҿы аԥсабаратә мцакрақәа дырцәеит
  © Foto / МЧС РА
1 / 3
© Foto / МЧС РА
Очамчыра араион ақыҭақәа рҿы аԥсабаратә мцакрақәа дырцәеит

Ибылуаз аҳаскьынҩоуп. Аԥсны АҶА аҿы иазгәарҭоит аԥсабаратә мцакрақәа мзызс ирымоу ауаҩытәыҩсатә фактор ауп ҳәа.

Амца арцәара иалахәын амцарцәаратә ҟәшақәа ҩба, аиқәырхаратә ҟәшақәа акы.

Анхарҭатә сектор шәарҭа амамызт.

Ихадоу атемақәа