05:17 23 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.17
  • EUR87.07
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
17 0 0

Аҩтәылак руистициатә усбарҭақәа ирыгәҭакуп аусеицуреи ауснагӡатәқәеи есышықәсатәи рыплан анапаҵаҩра.

АҞӘА, мшаԥы 12 - Sputnik. Москва имҩаԥысит Аԥсны аиустициа аминистр Анри Барцыци Урыстәыла аиустициа аминистр Константин Чуиченкои реиԥылара ҳәа аанацҳауеит Аԥсны аиустициа аминистрра апресс-маҵзура.

Аиԥылараҿы ирылацәажәан аҩминистррак еиҳа еизааигәаны реинырра аҿиара иазырхоу ҩ-ганктәи аусеицура азҵаарақәа.

Аиԥылара аихшьалақәа рыла ирыдыркылеит аусутә гәыԥ аԥырҵоит ҳәа рыӡбеит, ицәырҵуа азҵаарақәа еиҳа хра рыманы, оперативла рыӡбразы. Аҩтәылак руистициатә усбарҭақәа ирыгәҭакуп аусеицуреи ауснагӡатәқәеи есышықәсатәи рыплан анапаҵаҩра.

Ихадоу атемақәа