10:45 22 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.20
  • EUR86.89
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
20 0 0

Аԥсны Апрокуратура хада азакәанԥҵара анагӡаразы аусбарҭа имҩаԥнагаз агәаҭарала ишьақәыргылан аҳәынҭқарратә ԥара ахатәтәра шымҩаԥгаз.

АҞӘА, мшаԥы 28 – Sputnik. Аҟәа ақалақь апрокуратура ашьаус №321/810 хацнаркит Аҟәа ақалақь ахадара аҵара Аусбарҭа аҳасабеилыргаҩ хада Џьалита Ҷаниаԥҳа аҳәынҭқарратә ԥара лытәтәра ашьаҭала. Абри атәы аанацҳауеит Аԥсны Апрокуратура хада апресс-маҵзура.

Џьалита Ҷаниаԥҳа 2017 шықәса ажьырныҳәа 23 инаркны 2019 шықәса лаҵара 17 рҟынӡа, Аҟәа ақалақь ахадара аҵара Аусбарҭа аҳасабеилыргаҩ хадас даныҟаз ауалафахәы ахыԥхьаӡаларазы аҳасабеилыргаратә ҳасаббараан уаанӡа зусура аанзыжьхьаз аусзуҩцәа адыррақәа реестр аҿы иалырбон.

Иара убасгьы Ҷаниаԥҳа закәаншьаҭада аусзуҩцәа рԥаратә хсаалагақәа рахь аԥарацҵа ииалгон.

Анаҩс, ауалафахәытә хсаалагақәа рдыррақәа лыманы иацҵаз аԥара ахылхуан. Абас ала абри аамҭа иалагӡаны 1 436 014,32 мааҭ лтәылтәит.

Уажәазы имҩаԥысуеит аусҭҵааратәии апроцессуалтәии уснагӡатәқәа.

Ихадоу атемақәа