22:56 17 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.50
  • EUR86.70
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
16 0 0

Аремонттә усурақәа мҩаԥгахоит Кьалашәыр аӡиас иахьаҵанакуа аӡымҩангага ахьԥжәаз аҭыԥ аҟны.

АҞӘА, рашәара 6 - Sputnik. Аҟәа араионқәак ӡыда иаанхоит ашәахьа рашәара 7 рзы асааҭ 00:00 инаркны 19:00 рҟынӡа, абри атәы аанацҳауеит аҳҭнықалақь ахадара.

Аӡы аанкылахоит Кәыдрытәи амҩаду, Турбаза, Комсомолаа рымҩаду, аишьцәа Занҭариаа рымҩа (Баҭымтәи), Ҷанба имҩа, Баслаҭа ақыҭа.

Уи зыхҟьаз Кьалашәыр аӡиас иахьаҵанакуа 500 миллиметра здиаметр ыҟоу аӡымҩангага ахьԥжәаз ауп.

Ихадоу атемақәа