20:37 24 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.01
  • EUR85.68
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
21 0 0

Ахаҵа аԥарашәарақәа роураан аӷьычрақәа ахьыҟаиҵоз азы Ростовтәи аобласт ААР аусбарҭа ишьҭазаара рылаҳәаны иҟан.

АҞӘА, рашәара 28 - Sputnik. Аҳәаанырцәуаҩ, афедералтә шьҭазаара змаз, Адлертәи аушьҭырҭатә ҭыԥ аҿы аҳәынҭқарратә ҳәаа данахысуаз даанкылан. Абри атәы аанацҳауеит Урыстәыла АШәМ Краснодартәи атәылаҿацә Аҳәаахьчаратә усбарҭа апресс-маҵзура.

1981 шықәсазы ииз ахаҵа Ростовтәи аобласт аҿы Урыстәыла Азакәанеидкыла ахәҭаҷ 159.2 иазыԥхьагәанаҭо аумҭа "Аԥарашәарақәа роураан аӷьычра" даҵанакуеит.

Иаанкылоу ахаҿы иаанкылараз азыҳәа ҟазҵаз аусбарҭақәа дрыҭан анаҩстәи апроцессуалтә уснагӡатәқәа рымҩаԥгаразы.

Ихадоу атемақәа