07:29 27 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.10
  • EUR87.32
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
11 0 0

Зынӡа аҽазыҟаҵарақәа рыҽрыладырхәит зықьҩык инареиҳаны Аладатәи арратә округ аррамаҵзурауаа, ахархәара рыҭан 150 ак аартә техника.

АҞӘА, рашәара 30 - Sputnik. Аԥсны иҟоу Урыстәыла аладатәи арратә округ аррамаҵзурауаа рмедицинатә ҟәшақәа аполигон Нагвалоу аҿы аҽазыҟаҵара ҷыдақәа мҩаԥыргеит. Абри атәы аанацҳауеит аокруг апресс-маҵзура.

Арратә медусзуҩцәа "ахәцәа" актәи ацхыраара рырҭон адәаҿы, аибашьра анцозтәи аҭагылазаашьеи рҿы.

Иара убасгьы имҩаԥыргон аибашьыга машьынақәа рҟынтәи ахәцәа рықәгара.

Аҽазыҟаҵарақәа раан ахархәара рыҭан ҳаамҭазтәи амедицинатә хархәагақәа, авакуумтә гәабан "Кокон", адефибриллиатор ДФР-02, апациентцәа рҭагылазаашьа хылаԥшра азҭо ахархәага МПР "Тритон".

Зынӡа аҽазыҟаҵарақәа рыҽрыладырхәит зықьҩык инареиҳаны Аладатәи арратә округ аррамаҵзурауаа, ахархәара рыҭан 150 ак аартә техника, УАЗи "ГАЗельи" рбазала ишьақәыргылоу ацхыраара ласы амашьынақәагьы абрахь иналаҵаны.

Ихадоу атемақәа