01:33 30 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.19
  • EUR86.86
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
19 0 0

Авольтҳарак-цәаҳәа "Аҽгәара" аремонт алагаразы аматериалқәа реиҳарак Аԥсныҟа иааргахьеит.

АҞӘА, ԥхынгәы 1 - Sputnik. Авольтҳарак-цәаҳәа "Аҽгәара" аремонт алагаразы аматериалқәа раагара хыркәшахоит ԥхынгәы 5-7 рзы, уи ашьҭахь аремонттә усурақәа рыграф шьақәыргылахоит Апарламент аилак аилатәараҿы, абри атәы лҳәеит аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, аекономика аминистр Кристина Озган.

"Аремонттә усурақәа раан ишалшо ала алашара арцәара алмыршареи афымцамчхара ҳаҭареи, аусурақәа хаҭабзиарала рынагӡареи рганахь ала урыстәылатәи ҳколлегацәа азыхиоуп атехникатә цхыраара ҳаҭара", - лҳәеит Озган.

Амыругақәа зегь шааргалак Аекономика аминистрреи "Амшынеиқәафымцамчи" аконсультациақәа еицымҩаԥыргоит аусуратә график азы. Атехникатә параметрқәа зегь рырманшәалара ашьҭахь аҟазауаа аусура иалагоит.

Озган лажәақәа рыла аԥаразоужьра мҩаԥгахоит Аинвестпрограмма аҳәаақәа ирҭагӡаны абахҭа аргылара иазырхаз ахыҵхырҭала.

Ихадоу атемақәа