17:57 29 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.19
  • EUR86.86
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
33 0 0

Мадина Бигәааԥҳа лцәыргақәҵа еиднакылоит аҵыхәтәантәи ажәашықәса рыҩнуҵҟа иаԥылҵаз ҩажәижәаба рҟынӡа акерамикатәи аграфикатәи аусумҭақәа.

АҞӘА, ԥхынгәы 2 – Sputnik. Мадина Бигәааԥҳа лцәыргақәҵа аатит Аҟәа, ԥхынгәы 1 азы Асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы.

"Ацәыргақәҵа еиднакылоит  аҵыхәтәантәи ажәашықәса рыҩнуҵҟа аус зыдулаз ҩажәижәаба рҟынӡа акерамикатәи аграфикатәи аусумҭақәа. Асахьа аҭыхразы аамҭа сҭахуп, снадыххыланы акәымкәа", - лҳәеит Бигәааԥҳа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Мадина Бигәааԥҳа лцәыргақәҵа

Аԥсны Асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы ахәаԥшцәа ирбар рылшоит Мадина Бигәааԥҳа еиуеиԥшым атехникала иналыгӡаз аусумҭақәа.

"Аиҳарак традициатә техникоуп схы иасырхәо. Аусумҭақәа тематикала еиуеиԥшым. Иҟоуп ҳакәша-мыкәша  иҟаҵәҟьоу аазырԥшуа, иҟоуп абстракциатә усумҭақәа, апеизажқәа, апатреҭқәа", - лҳәоит асахьаҭыхыҩ.

Убри аан иазгәалҭоит ҳаамҭазтәи аҟазара– абстракциа, аекспрессивтә абстракциа еиҳа ишылзааигәоу.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Мадина Бигәааԥҳа лцәыргақәҵа

"Сусумҭақәа иҟәандоу ԥшшәыла еилоуп. Уи сыҩнуҵҟатәи адунеи аанарԥшуазар ҟалап. Аҟазара еснагь асахьаҭыхыҩ иҟазшьоуп ианыԥшуа", - лҳәеит лара.

Мадина Бигәааԥҳа Аҟәатәи асахьаҭыхратә ҵараиурҭаҿ аус луеит. Лара лажәақәа рыла, Аԥсны аҟыбаҩ ҷыда змоу, доуҳала ибеиоу аҿар рацәаҩуп, урҭ ацхыраара, адгылара рҭахуп.

Ацәыргақәҵа аартызаауеит ԥхынгәы 12 рҟынӡа.

Ихадоу атемақәа