08:49 27 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.10
  • EUR87.32
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
37 0 0

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рахь ахҭыс азы адырра ҟалеит ашәахьа ԥхынгәы 5 асааҭ 08:42 рзы.

АҞӘА, ԥхынгәы 5 - Sputnik. Гәдоуҭа араион Аацы ақыҭаҿы Аԥсны атәылауаҩ Баҭал Оҭырба ацҳаҟынтәи аӡиас далаҳан, аӡы дагеит, уи иеиқәырхара рылымшеит ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

Ари ахҭыс азы адырра роуит ашәахьа ашьыжь асааҭ 08:42 рзы.

Амҽыша ахәылбыҽха Аԥсны иахьаҵанакуа амшцәгьа ҟалеит, аԥшатлакә асит, ақәаршыҩ леит. Гагра амшын дагеит 1979 шықәса рзы ииз Саратовынтәи ԥсшьара иааз Павел Даньков. Уи збоз ауаа ицхраара рылымшеит ацәқәырԥақәа ахьдууз иахҟьаны. Иԥсыбаҩ макьана ирзымԥшааӡацт.

АҶА аусзуҩцәа Гагра деиқәдырхеит Урыстәылантәи иааз даҽа ԥсшьаҩык - Марина Кочеткова. Ашьыжь ԥхынгәы 5 рзы лара амшын дахьҭалаз, лхала аҭыҵра лылымшеит. Ацәқәырԥа дышьҭыхны аҟәарахьы дахьаанагаз насыԥс илыман. Убасҟан ауп лалгара анрылша.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа