22:19 25 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.77
  • EUR86.85
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны аенергетика апроблемақәа (270)
21 0 0

Сынтәа, хәажәкырамзазы апарламентарицәа идырӷәӷәеит ареспублика аҵакыраҿы закәаншьаҭада афымцалашара ахархәаразы ахара.

АҞӘА, ԥхынгәы 21 – Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Иахьатәи аамҭазы илҩаау ахараԥса ахышәаҵышәа 2 400 000 мааҭ артәоит ҳәа еиҭалҳәеит абрифинг аҿы аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, аекономика аминистр Кристина Озган.

Озган иазгәалҭеит Аҳазалхратә еилакы адыррақәа рыла акриптовалиута аиураз ахархәагақәа атәыла алагалара азин ааныркылаанӡа атәылахь ишааргахьаз 66 852 аппарат, ареспублика ишалго 23 314 цыра, ауаа ишрылго – 3 300 цыра, аӡбарҭахь 87 нашьҭуп, ирыдыркылахьеит 20 ӡбамҭа.

Аус зуа аԥсуа закәанԥҵара инақәыршәаны закәаншьаҭада афымцалашара ахархәаразы административтә хараԥса рықәырҵоит атәылауаа, анаплакыҩцәа, аиурист хаҿқәа киловат сааҭк азы иреиҵоу 20 улафахәы рынаӡарала. Амаҵзурауаа – киловат сааҭк азы иреиҵоу 1000 улафахәы рынаӡарала. (МРОТ 60 мааҭ артәоит– аред.)

Аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, аекономика аминистр Кристина Озган иазгәалҭеит ииасыз ашықәс иаҿырԥшны бжьаратәла ҩ-миллион киловатт сааҭ рыла ахархәара шеиҳау. Аминистр илҳәеит ахархәара 1,5 миллион киловатт сааҭ рыла ишыларҟәтәу.

"Иуадаҩу аҿагыларатә усурақәа мҩаԥаагоит. Ахада ҷыдала аус хылаԥшра аиҭоит. Ԥхынгәы 4 аахыс алаҟәра иаҿуп. Ф-миллионк рҟынтәи миллион киловатт-сааҭ рҟны ҳнеиит. Аҭагылазаашьа зны ихалоит, зны илаҟәуеит", - лҳәоит лара.

Аԥсны акриптовалиута арҳареи уи азы ахархәагақәа ралагалареи рзин аанкылоуп 2022 шықәса хәажәкыра 31 рҟынӡа. Аӡбамҭа рыдкылан Аԥсны афымцамч ахархәара ахьацлацәаз иахҟьаны.

Атемақәа:
Аԥсны аенергетика апроблемақәа (270)

Ихадоу атемақәа