00:48 28 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04

Ԥачлиаԥҳа COVID-19 аларҵәаразы: ҳара ҳауп изхароу, ҳчарақәеи ҳаԥсхәрақәеи нымҵәеит

Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1457)
79 0 0

Анацәа рхеилак Гәылрыԥшь араионтә ҟәша ахантәаҩы Раиса Ԥачлиаԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит COVID -19 шылхылгази, Очамчыра араионтә хәшәтәырҭаҿы ачымазаҩцәа рыхәшәтәразы иҟоу аҭагылазаашьеи ртәы.

Ԥачлиаԥҳа COVID-19 аларҵәаразы: хара-ҳара ҳауп изхароу, ҳчарақәеи ҳаԥсхәрақәеи нымҵәеит

"Ачымазара шыҟоу еснагь агәра згон, сҭаацәагьы сыхӡыӡаауан, аха сзацәымцеит. Очамчыра ахәшәтәырҭаҿы сахьышьҭаз избон аусура даара ибзиан ишеиҿкаау. Аҳақьым хадеи, уи лусзуҩцәеи русура зегьы ачымазаҩцәа рмаҵура иазкуп. Ачымазара уажәы даара аҽарҿианы иҟоуп, ахәшәтәырҭаҿы ишьҭоу рхыԥхьаӡара маҷым. Аха убри аан сара ари атуристцәа ирыхҟьеит сызҳәом. Аԥсшьаҩы сара сыҩны дмааит, иахьсыхьызгьы сыздыруам. Атуристцәа рыла ҳара рацәак ҳҟьашьуам. Ҳара-ҳара ҳауп иаҳа изхароу, ҳчарақәеи ҳаԥсхәрақәеи нымҵәеит, убри хәыҷык иаанкылатәуп", - азгәалҭеит Ԥачлиаԥҳа.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1457)

Ихадоу атемақәа