02:09 28 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
32 0 0

Аԥсны Аминистрцәа реилазаара ақәҵара "2021 шықәсазы агәабзиарахьчара, аҵара, аҭҵаарадырра, акультура, асоциалтә маҵзура русхк аҟны аҳәынҭқарратә усбарҭақәа русзуҩцәа ркатегориа хадақәа рулафахәы ацҵаразы" апроект рыдыркылеит.

АҞӘА, нанҳәа 5 – Sputnik, Бадри Есиава. Абиуџьет аусзуҩцәа ркатегориа хадақәа рулафахәы иацҵахоит. Абри азы аӡбра аднакылеит Аԥсны Аминистрцәа реилазаара аилатәараҿы.

Аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, афинансқәа рминистр Владимир Делба иҳәеит, ари аҩыза аӡбра хықәкны ишамоу 2015 шықәса мшаԥы 14 азы Аԥсни Урыстәылеи рыбжьара анапы зҵаҩыз аиқәшаҳаҭра анагӡара.

"2016 шықәса раахыс етап-етапла абиуџьеттә усзуҩцәа аиҳарак агәабзиарахьчара, аҵара, аҭҵаарадырра, акультура, аспорт русхк иаҵанакуа рулафахәы иацаҳҵоит. Сынтәагьы абжьааԥнеиԥш ари аус наҳагӡоит", - иҳәеит Делба.

Иара иажәақәа рыла бжьаратәла аҵара аусхк аҟны 26% ишьҭыххоит, агәаабзиарахьчара асистемаҿ –25%.

"Ишәсырдырыр сҭахуп ари абжьаратә рбага анаӡаратә ҟазшьа шакәу. Уи иаанаго аулафахәы апроект иарбоу аҟара ҟалоит, аха ҩныҵҟала аусуҩцәа инарыгӡо аус иахьырԥшхоит", - иҳәеит Делба.

Аулафахәы ззышьҭырхуа рхыԥхьаӡара быжьнызқьҩык ирхысуеит: арҵаҩцәа – 3527-ҩык, ашколқәра иаҵанамкуа аусҳәарҭақәа рырҵаҩцәа – 448-ҩык, аҳақьымцәа – 718-ҩык, абжьаратә амедусзуҩцәа – 1725-ҩык, аиҵбыратә амедусузҩцәа- 615-ҩык.

Ари аԥсахра азыԥхьагәаҭан Ареспубликатә биуџьет аԥсахрақәа ралагаларазы апроект аҿы. Иазырхоуп 275 миллион мааҭ иҳәеит Делба.

Ихадоу атемақәа