16:17 27 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
64 0 0

Аԥсны рышьра ҟалоит: абӷаџьма, ақәасаб, абнаҳәа, амшә, абга, абгалаџ. Азин ыҟам Ашәҟәы ҟаԥшь иану рышьра. Арахь иаҵанакуеит адәԥыҭҳәа, абнацгәы, аҵларкәыкәқәа рыхкқәа зегьы, иара убас ажьы зфои ишәаҳәои аҵарақәа.

АҞӘА, нанҳәа 9 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аԥсны ашәарыцаратә сезон официалла иаатуеит нанҳәа 15 рзы ҳәа Sputnik иазеиҭарҳәеит Аԥсны Ашәарыцацәеи аԥсыӡкцәеи реилазаараҿы.

"Традициа ҳасабла ачашәарыцарала иалагоит асезон. Аӡәы ҽнактәи ишәырацыратә мшы 20 ача еиҳаны ашьра азин имаӡам. Жьҭаара 5 инаркны ԥхынҷкәын 25 рҟынӡа шәарыцарамшык ала хә-ԥсаатәк рыда ашьра ҟалом", - рҳәеит аилазаараҿы.

Акәатақәа рышьра ҟалоит цәыббра 14 инаркны хәажәкыра 14 рҟынӡа, абнаҳәа, абӷаџьма, аԥслаҳә рышьра азин ыҟоуп жьҭаара 1 инаркны ажьырныҳәа 15 рҟынӡа.

Ашәарыцаратә сезон ареспубликаҿ ихыркәшахоит хәажәкыра 15 2022 шықәсазы.

Аԥсны рышьра ҟалоит: абӷаџьма, ақәасаб, абнаҳәа, амшә, абга, абгалаџ. Азин ыҟам Ашәҟәы ҟаԥшь иану рышьра. Арахь иаҵанакуеит адәԥыҭҳәа, абнацгәы, аҵларкәыкәқәа рыхкқәа зегьы, иара убас ажьы зфои ишәаҳәои аҵарақәа.

Ашәарыцара ҟалом аҳәырԥсаррақәа, амилаҭтә паркқәа, ааглыхратә зонақәа рҟны, ақалақьқәа рыкәша-мыкәша х-километрак иахьаҵанакуа.

Ашәарыцаҩ данҭыҵуа имазароуп х-шәҟәык: аилазаараҟынтәи ашәарыцаратә билеҭ, ашәақь аныҟәгаразы Аԥсны ААР аҟынтәи аршаҳаҭга, иара убас аҳәынҭбаџь шшәоу азы абӷьыц.

Ихадоу атемақәа