11:02 17 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.43
  • EUR85.36
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
20 0 0

Хьымса ахыҵырҭа иуадаҩу, ишәарҭоу ҳәа иԥхьаӡоу мҩоуп, Аԥсны АҶА аусзуҩцәа ари атуристтә маршрут мап шацәыркуагьы, аԥсшьаҩцәа рыбжьара азҿлымҳара амоуп.

АҞӘА, нанҳәа 17 - Sputnik. Аԥсны АҶА аиқәырхаҩцәа Хьымса ахыҵырҭаҟынтә Ми-2 авертолиотла зшьапқәа ԥҵәаз ҩыџьа атуристцәа лбааргеит, абри атәы аанацҳауеит аусбарҭа асаит.

Аԥсшьаҩцәа Денис Трунови Варвара Разинеи ареспубликатә хәшәтәырҭахь инаган нанҳәа 17 рзы, ашьыжь.

Урыстәылатәи атуристцәа ргәыԥ иалан 14-ҩык, дара Хьымса рыԥсы ршьон ҩымчыбжь. Атуристцәа аԥснытәи аиқәырхаҩцәа рахь адырра ҟарҵеит ааха зауз рҩызцәа ацхыраара рырҭарц.

Ари аԥхынра иалагӡаны Хьымса ахыҵырҭа аҟнытә рылбаагаразы ацхыраара зҭаххаз атуристцәа ахԥатәи ргәыԥ ауп.

Ихадоу атемақәа