16:51 27 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
19 0 0

Атурист дыӡит Гагра араион аҵакыраҿы, абри азы адырра ҟаҵан нанҳәа 18 асааҭ 19:45 рзы.

АҞӘА, нанҳәа 19 - Sputnik. Аԥсны АҶА аусзуҩцәа зхабар ыҟам 2006 шықәсазы ииз Казантәи атурист Камил Фаттахов иԥшаара иаҿуп ҳәа аанацҳауеит аусбарҭа апресс-маҵзура.

Аԥшаарақәа ирылагеит нанҳәа 18 рзы. Аҷаԥшьаҩ иахь адырра ҟаҵан асааҭ 19:45 рзы.

Атурист дыӡит Ҳашԥсытәи аиҩхаа иахьаҵанакуа.

Аԥшаарақәа мҩаԥыргоит Аԥсны АҶА аԥшаара-еиқәырхаратә гәыԥи, алақәа рыла иԥшаауа агәыԥи, Гагра араион амцарцәара-еиқәырхаратә гәыԥи русзуҩцәа.

Ихадоу атемақәа