02:02 28 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
16 0 0

Аӡаанкылара адҳәалоуп Аҟәа х-мҩак рҿы аӡышьҭырҭатә коллекторқәа рҟны аиҭашьақәыргыларатә усурақәа рымҩаԥгара.

АҞӘА, нанҳәа 23 - Sputnik. Нанҳәа 23, асааҭ 00:00 - 19:00 рзы Аҟәа ахәҭак ӡыда иаанхоит. Абри атәы аанацҳауеит АУН "Аӡыканал".

Аӡы ҟалом:

  • Адыгаа рымҩаҿы,
  • Авокзал араион аҿы,
  • ВИЕМ,
  • Ақалақь агәы,
  • Аџьармыкьа араион.

Аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаԥгахоит Арӡынба имҩа, Ареспубликатә стадион араион, Гәлиа, Калмыков, Бубноваа рымҩақәа рҿы.

Ихадоу атемақәа