12:43 24 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.72
  • EUR85.20
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1454)
42 0 0

Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 24570-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 20307-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 366-ҩык.

АҞӘА, нанҳәа 24– Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 422-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 123-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит, абри атәы аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Гәдоуҭатәи ахәшәтәырҭаҿы иԥсҭазаара далҵит 69 шықәса зхыҵуаз пациентк.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәшәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 103-ҩык, рҭагылазаашьа бааԥсуп 20-ҩык, ибжьаратәуп - 21-ы. Аҟәатәи аинфекциатә хәшәтәырҭаҿы ирхәшәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 29-ҩык, урҭ рахьтә жәаҩык апациентцәа рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәшәтәуеит 18-ҩык. Гагратәи ахәшәтәырҭаҿы - 34-ҩык, урҭ рахьтә 11-ҩык апациентцәа рҭагылазаашьа уадаҩуп. Тҟәарчалтәи ахәшәтәырҭаҿы - жәаҩык апациентцәа. Аҟәатәи арратә госпиталь аҿы - 51-ҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

 

Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1454)

Ихадоу атемақәа