11:46 24 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.72
  • EUR85.20
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
13 0 0

Аусурақәа ирылархәуп арадиациатәи, ахимиатәи, абиологиатәи хьчара архәҭаҟынтәи 30-ҩык аҟазауаа амашьына ҷыдақәа рыла аусурақәа мҩаԥыргоит.

АҞӘА, нанҳәа 24 - Sputnik. Амшын еиқәа афлот арадиациатәи, ахимиатәи, абиологиатәи хьчара архәҭаҟынтәи акоронавирус аламырҵәаразы Аԥсныҟа иааз Гәдоуҭа 120 000 метр ԥшьыркцеи, Гагра 40 000 метр ԥшьыркцеи рырзҩыдара мҩаԥыргеит. Абри атәы аанацҳауеит ААО апресс-маҵзура.

Гәдоуҭа аррамаҵзурауаа ақалақь ахадара, араионтә хәышәтәырҭа, аџьармыкьа, аспорт-школ, амилициа аҟәша рхыбрақәа дырзҩыдеит, Гагра – араион ахадара аҵакыреи аџьармыкьа хадеи.

© Foto / пресс-служба ЮВО
Ахимиатә хьчара азҟазауаа Гәдоуҭеи Гагреи арзҩыдаратә усурақәа мҩаԥыргеит

Аусураҿы ахархәара рыҭан астанциақәа АРС-14КМ, ареактивтә рныҟәага змоу амашьынақәа ТМС-65У, автономтә хархәагатә техника ДКВ-1К.

Арзҩыдара мҩаԥыргон аиларшьшь ДТС-ГК ала ахыхьчага цәамаҭәа "Нерехта" рышәҵаны.

Амшын еиқәа афлот арадиациатәи, ахимиатәи, абиологиатәи хьчара архәҭаҟынтәи Аԥсны акоронавирус аламырҵәаразы ҩаԥхьа Аԥсныҟа иаашьҭуп.

Ихадоу атемақәа