09:21 17 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.43
  • EUR85.36
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1448)
32 0 0

Аепидемиа ҟалеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 24709-ҩык рҟынӡа инаӡахьеит, ргәы бзиахеит 20450-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 370-ҩык.

АҞӘА, нанҳәа 25 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 510-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 139-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит, абри атәы аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Амедусбарҭақәа рҟны рыԥсҭазаара иалҵит даҽа ԥшьҩык апациентцәа. Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы лыԥсҭазаара далҵит 78 шықәса зхыҵуаз аԥҳәыс, Аҟәатәи аинфекциатә хәшәтәырҭаҿы лыԥсҭазаара далҵит 75 шықәса зхыҵуаз аԥҳәыс, урыстәылатәи амобилтә госпиталь аҟны - 80 шықәса ирҭагылаз ахаҵа, Гагратәи араионтә хәышәтәырҭаҿы - 90 шықәса зхыҵуаз ахаҵа.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәшәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 99-ҩык, рҭагылазаашьа бааԥсуп 28-ҩык, ибжьаратәуп - 33-ҩык. Аҟәатәи аинфекциатә хәшәтәырҭаҿы ирхәшәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 26-ҩык, урҭ рахьтә 18-ҩык апациентцәа рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәшәтәуеит 15-ҩык, Гагратәи ахәшәтәырҭаҿы - 25-ҩык, урҭ рахьтә быжьҩык апациентцәа рҭагылазаашьа уадаҩуп. Тҟәарчалтәи ахәшәтәырҭаҿы - 10-ҩык апациентцәа. Аҟәа иҟоу амобилтә госпиталь аҿы - 57-ҩык апациентцәа, хәҩык рҭагылазаашьа хьанҭоуп.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1448)

Ихадоу атемақәа