16:04 27 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
6 0 0

Аҳауатә цәаҳәа "Бзыбь" иҟалаз амашәыр ашьҭахь уахь инеит "Амшынеиқәафымцамч" аҟазауаа.

АҞӘА, нанҳәа 31 - Sputnik. Лашарада иаанхеит Гагра араион, Гәдоуҭа араион ахәҭак, ҳәа аанацҳауеит "Амшынеиқәафымцамч" апресс-маҵзура.

Аҳауатә цәаҳәа "220 Бзыбь" аҟны амашәыр ҟалеит. Уахь инеиит "Амшынеиқәафымцамч" аҟазауаа.

Уаанӡа адырра ҟалахьан нанҳәа 31 асааҭ 11:00 - 14:00 азы Тҟәарчал ақалақьи Тҟәарчал араиони лашарада иҟоуп астанциа маҷ Тҟәарчал ГРЕС аҿы аремонттә усурақәа рымҩаԥгаразы ҳәа.

Иара убас шәаԥ-хьар ҟалоит:

 

Ихадоу атемақәа