15:28 27 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
14 0 0

Аԥсны аҳҭнықалақь амҩадуқәак рҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ахьцо иахҟьаны аӡааира аамҭала иаанкылахоит.

АҞӘА, цәыббра 2 - Sputnik. Аӡрыжәтә ааира аанкылазаауеит Аҟәа ахәаша, цәыббра 3 рзы асааҭ 01:00 инаркны 18:00 рҟынӡа, абри атәы аанацҳауеит "Аӡыканал".

Ӡыда иаанхоит Аҳабла ҿыц, Ешба имҩаду, Ажәытә ҳабла, "Колос", Адыгаа рымҩа, Ӡиӡариа имҩа, авокзал араион, ақалақь агәҭа, иара убас аџьармыкьеи Алашарбагеи иахьрыҵанакуа.

Аӡымҩангага аиҭашьақәыргылара мҩаԥысуеит абарҭ аҭыӡҭыԥқәа рҟны: Чалмаз, 2‬; Чалмаз, 8; Лакобеи Кьаарази амҩақәа реихысырҭаҿ.

Ихадоу атемақәа