16:01 27 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
20 0 0

Арыцҳара ҟалеит цәыббра 9 аҽны. Уи азы АҶА аҷаԥшьаҩ иахь аҭел иасит асааҭ 14:15 рзы.

АҞӘА, цәыббра 10 - Sputnik. 36 шықәса зхыҵуаз Ареспублика Башкортостан ақалақь Белобои аҟынтәи атурист Алексеи Ветров 40 метра иҟаз аҿҟьараҟынтә дкаҳан дҭахеит ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА.

Арыцҳара ҟалеит Захаровка ақыҭа, Шакәырантәи аӡхыҽҽаҿы цәыббра 9 аҽны. АҶА аҷаԥшьаҩ иахь аҭел иасит асааҭ 14:15 рзы.

Аԥсны АҶА аусзуҩцәа сакасала аԥсыбаҩ амҩа аҟынӡа инаргеит, уантәи Ареспубликатә хәшәтәырҭа аԥсышьҭаҵарҭахь иргеит.

Шакәрантәи аӡхыҽҽа Дал-Ҵабал иахьаҵанакуа иҟоуп. Зқьышықәсала аҳаԥы иҭаҵәахын. 125 шықәса раԥхьа, 1891 шықәсазы адгьылҵысра иахҟьаны аҳаԥы анеилаҳа аӡхыҽҽа цәырҵит.

30 метрантә икаҭәоит аӡхыҽҽы.

Ихадоу атемақәа