13:18 24 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.72
  • EUR85.20
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
16 0 0

Амаҵзура Tvil.ru аналитикцәа ирҳәоит хҩык-ԥышьҩык рыла иҟоу аҭаацәара ашколтә ԥсшьарамшқәа раан 23 000 мааҭ ҳәа рыԥсы ршьар алшоит ҳәа.

АҞӘА, цәыббра 14 - Sputnik. Гагра ҭагалантәи аԥсшьарамшқәа рзы ахәыҷқәа рыман иахьцо аҭыԥқәа рхыԥхьаӡараҿ иҟоуп, ҳәа аанацҳауеит амаҵзура Tvil.ru.

Амаҵзура зыӡбахә аҳәаз ақалақьқәа жәаба рҟынтәи еиҳа ахәқәа лаҟәуп Гагра, иҳаракуп – Мышкин.

Tvil.ru адыррақәа рыла ахәыҷқәа зцу атуристцәа бжьаратәла 8 уахык аԥсшьараз иҿарҵоит, иагьазхиоуп уахыки-ҽнаки рыҩнуҵҟа 1,8 -19 нызқь мааҭ аныхра.

Шәача    2532 м
Евпаториа    2225 м
Санкт-Петербург   3932 м
Кисловодск    2276 м
Гагра    1811 м
Лахденпохиа    6840 м
Москва     1900 м
Калининград    1967 м
Казань   6058 м
Мышкин   19000 м

Асиа шьақәыргылоуп жьҭаара 1 инаркны абҵара 14 рҟынӡа заанаҵтәи аҿаҵарақәа рышьаҭала.

Ихадоу атемақәа