02:23 28 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04
Кавказ
Икьаҿу ахьарԥш аиура
4 0 0

Аиндаҭлара алахәылацәа «Ельбрустәи амацәаз» амаршрут ала иицлабра «Ааха зауыз имҩангара» аҩбатәи аетап афиналтә дҵа ҷыда нарыгӡеит.

АҞӘА, цәыббра 2 - Sputnik. Аԥснытәи акоманда аҽа амаршруткгьы иахысны "ааха зауыз" дымҩаныргеит ҳәа аанацҳауеит ААО апресс-маҵзура.

Ҟабарда-Балкариатәи ареспубликаҿ жәамшуп Урыстәыла, Китаи, Пакистан, Ҟазахстан, Аԥсны, Узбекистан, Индиа рҟынтәи альпинистцәа рҽеибыҭаны ашьхахыҵырҭа Хотиутау (3549 метра) – анаҟәоу Азау Ду (3334 метра) – аҵаарк ӡиа (3264 метра) – анаҟәоу Азау Хәыҷы – Терскол (2462 метра) амаршрут ала ҽынлатәи аныҟәара мҩаԥыргоижьҭеи.

30 градус еиҵамкәа зынаара ыҟоу аҿҟьарақәа руак аҿы альпинисттә хархәагақәа рыцхыраарала акомандақәа алахәылацәа руаӡәк ҩ-километрак рҟынӡа имҩангара аздырхиеит.

Аицлабра "Ельбрустәи амацәаз" иалахәхоит 90-ҩык рҟынӡа арратә альпинистцәа жә-командакны рҽеихшаны: Урыстәыла, Китаи, Пакистан, Ҟазахстан, Ермантәыла, Аԥсны, Аахыҵ Уаԥстәыла, Узбекистан, Индиа рҟынтәи.

Ермантәылеи Аахыҵ Уаԥстәылеи рыррамаҵзурауаа азшьақәа рынҭыҵтәи адҵа ҷыдақәа нарыгӡоит.

Ихадоу атемақәа