11:58 24 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.72
  • EUR85.20
Ажәабжьқәа
Икьаҿу ахьарԥш аиура
31 0 0

Шәача ақалақь ауааԥсыреи асасцәеи асааҭ 12:00 инаркны 18:00 сааҭ рҟынӡа амра ицәымларц рабжьыргоит ашоура цәгьа иахҟьаны.

АҞӘА, нанҳәа 28 - Sputnik. Шәача ауаа ргәы рҽанырҵоит ашоура бааԥс инамаданы рхы гәарҭаларц, абри атәы ҳәоуп ақалақь ахадара асаит аҟны.

"Аҳауагәаҭаҩцәа иаадырԥшуа агәҽанызаара инақәыршәаны, нанҳәа 28-и адырҩаҽны хәылбыҽханӡеи Шәача ақалақь иахьаҵанакуа аҳауаԥхарра 36-37 градус рҟынӡа ", - ҳәа аҳәоит адырранҵа.

Уажәазы Шәача амш еилгоуп, даара ишоуроуп.

Агәыхь змоу, зшьақәыӷәӷәара ҳараку ауаа адәахьы идәылымҵырц рабжьыргоит, амрахь ицәырымҵыр ада ԥсыхәа ыҟамзар, рхы рыхьчароуп, аӡи ахәшәқәеи рымазароуп, аӡыхь аҿы рыҽдырхьшәашәалароуп.

Ихадоу атемақәа