10:48 17 Рашәара 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD64.43
 • EUR72.70
 • Храм Амбара в поселке Мюссера
 • Храм Амбара в поселке Мюссера
 • Храм Амбара в поселке Мюссера
 • Храм Амбара в поселке Мюссера
 • Храм Амбара в поселке Мюссера
 • Храм Амбара в поселке Мюссера
 • Храм Амбара в поселке Мюссера
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мгәыӡырхәа ақыҭан, акәарҷҷара Амбара ахықәан, адәҳәыԥш ԥшӡа аҟны игылоуп Амбаратәи абааши уи аҩнуҵҟа иҟоу ауахәамеи.

Амбаратәи абааши уи аҩнуҵҟа иҟоу ауахәамеи инҭкааны аҭоурыхҭҵааҩцәа иҭырымҵааӡацт, аха иҟоуп ари аус зыстудентә ԥсҭазаара инаркны акурстә усумҭақәа азызкхьоу, ауахәама архитектура ҭыӡҵаауа.

Аҟазараҭҵааҩы Сурам Сақаниа иҭыиҵаауеит ауахәамақәа рархитектура, избан акәзар иара аҟазара иахәҭакуп.

Амбаратәи абааш иазку ажәабжь инарҭбааны шәаԥхьар ҟалоит абра>>

Авиденоҵамҭа шәахәаԥшыр ҟалоит абра>>

Сурам Сақаниа ари ауахәама иуникалтәу аныхабаақәа иреиуоуп ҳәа иазыиԥхьаӡоит.

"Ари аныхабаа иара ахқәа рыбжьара иуникалтәу акакәны иҟоуп, избан акәзар Аԥсны ирацәоуп ибазиликалтәу аргыламҭақәа. Ари аныхабаа шжәытәӡатәиу зырҵабыргуа акоуп иара аҿышәҭа апирамида асахьа ахьамоу. Аныхабаа иамоуп ҩ-еихагылак, ахыбгьы хаҳәла еиқәҵан, аха иахьа уажәраанӡа изымааит", ҳәа иҳәеит Сақаниа.

Аҟазаҭҵааҩы Сурам Сақаниа, иажәақәа рыла аныхабаа еиқәҵоуп аҭыԥантәи аус зыдуланы ицәу ахаҳәқәеи, аус зыдулам ахаҳәқәеи рыла.

"Ауахәама аура ҩажәа метра ыҟоуп, аҭбаара жәохә метра. Иамоуп жәаҩа ԥенџьыри ԥшь-шәыки, аҩнуҵҟа аимоуп згәаҭара уадаҩу ашә хәыҷқәа ҩба,дара ухаргалоит ауахәама аусзуҩцәа рыԥсы ахьыршьоз ауадақәа рахь. Амбаратәи аныхабаа баагәарала икәаршан, иахьа иара ҭыԥқәак рыҟноуп иахьеиқәхаз ", — ҳәа ациҵеит иара.

Аҵарауаа еицҿакны гәаанагарак рымам ари ауахәама иарбан шәышықәсоу изҵазкәа ҳәа.

 

Иҵегь афотосахьақәа

Ихадоу атемақәа

 • Мадина Ажьиԥҳа

  Гагра араион ашколқәа рҟны аԥышәарақәа рыҭиреи, аушьҭымҭацәа рылҵшәақәеи, актәи акласси ахәыҷбаҳчақәеи рҿы адкылара шымҩаԥысуеи ртәы дазааҭгылеит араион аҵара аҟәша аиҳабы Мадина Ажьиԥҳа.

  7
 • Ҳаџьы-Мураҭ Саранск ианықәгылоз

  Аинформациатә маҵзуреи арадиои Sputnik Аԥсны ишәыднагалоит Аԥсны ахы-аҵыхәа имҩаԥысуа ауснагӡатәқәа зныԥшуа амчыбжь азтәи акультуратә афиша.

  7
 • адыд-амацәыс

  Аԥхын адыд-мацәыс иаҳа лассы-ласс иҟалалоит. Аԥсуа жәлар разхаҵарақәа рыла иарбанызаалак адыд заахаз Анцәа иитәу, иԥшьоу акы акәны иахәаԥшуан. Адыд-мацәыс заахаз ауаҩы иҿыхрагьы иныҳәашьагьы рҷыдарақәа Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩ Есма Ҭодуаԥҳа лматериал аҟны.

  123