03:39 23 Цәыббра 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD63.85
 • EUR70.60
Афотосахьақәа

Ауникалтә традициақәа реиқәырхара: Дәрыԥшь имҩаԥысыз аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа

Икьаҿу ахьарԥш аиура
38 0 0
 • Дәрыԥшь ақыҭан имҩаԥысыз аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа
 • Дәрыԥшь ақыҭан имҩаԥысыз аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа
 • Дәрыԥшь ақыҭан имҩаԥысыз аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа
 • Дәрыԥшь ақыҭан имҩаԥысыз аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа
 • Дәрыԥшь ақыҭан имҩаԥысыз аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа
 • Дәрыԥшь ақыҭан имҩаԥысыз аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа
 • Дәрыԥшь ақыҭан имҩаԥысыз аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа
 • Дәрыԥшь ақыҭан имҩаԥысыз аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа
 • Дәрыԥшь ақыҭан имҩаԥысыз аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа
 • Дәрыԥшь ақыҭан имҩаԥысыз аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа
 • Дәрыԥшь ақыҭан имҩаԥысыз аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дәрыԥшь ақыҭан имҩаԥысыз атрадициатә ҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа.

Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аҟны игаз Аиааира амш 74 шықәса ахыҵра инамаданы лаҵара 8 рзы Дәрыԥшь ақыҭан имҩаԥган аҽырхәмарратә еицлабрақәа.

Дәрыԥшь адәаҟны аҽырыҩра иаҭааит Лыхны, Џьырхәа, Аҷандара, Аацы, Ҟәланырхәа, Жәандәрыԥшь, Дәрыԥшь.

Аԥсуа ҽыбӷаҟазара уникалтәуп ҳәа уԥхьаӡар алшоит. Уи ус шакәу шьақәдырӷәӷәоит традициала еиқәырханы иаауа ахәмаррақәа: аҵәеигәыдҵара, аҳәаҟьара, аимҵакьача, аҽылампыл, аҽырыҩра, аҽырхәмарра.

Аҽылампыл – Аԥсны аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа рахьтә зегь реиҳа изызҿлымҳау, атрадициа ҵаулақәа змоу хкуп. Уи англыз аристократцәа рыхәмарра ишеиԥшугьы, уи уникалтәуп азуҳәар алшоит.

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:23 14.09.2019
  17:23 14.09.2019

  Аҟәа ақалақь агәадура – Аботаникатә баҳча

  Аботаникатә баҳча даара акыр зхыҵуа Аԥснытәи анаукатә усбарҭоуп. Аҟәа ақалақь агәадура – Аботаникатә баҳча иаҭаауеит хыԥхьаӡара рацәала асасцәа.

  5
  16
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 21:24 25.08.2019
  21:24 25.08.2019

  Ахада иалхра: Аԥсны абжьыҭарақәа шымҩаԥысыз

  Заанаҵтәи адыррақәа рыла, асааҭ 20:00 рызтәи аамҭала рыбжьы арҭеит 56% алхыҩцәа. Зынӡа рыбжьы арҭахьан 61 нызқьи 20-ҩык алхыҩцәа. Алхыҩцәа рсиақәа рҿы иануп 125 нызқьи 875-ҩык алхыҩцәа.

  48
  20
 • Аацытәи аӡхыҽҽа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:44 22.08.2019
  18:44 22.08.2019

  Рымчи рылшеи: Аԥснытәи аӡхыҽҽақәа рыԥшӡара

  Аԥснытәи аӡхыҽҽақәа рҭаара хымԥадатәиуп ҳтәылаҟны зыԥсы зшьо рзы.

  18
  11
 • Аҟәатәи Аиашахаҵаратә уахәамаҟны иаԥылеит Анцәа Иҽеиҭакра аныҳәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:05 19.08.2019
  19:05 19.08.2019

  Анцәа Иҽеиҭакра аныҳәа

  Нанҳәа 19 рзы Аиашахаҵаратә уахәама иаԥылоит Анцәа Иҽеиҭакра аныҳәа. Уи шьақәдыргылеит Фавор ашьхаҿы Иаса Қьырса иҵаҩцәа рҿаԥхьа Иҽеиҭакра агәалашәаразы.

  17
  11

Ихадоу атемақәа