12:50 12 Ԥхынгәы 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD71.23
 • EUR80.27
Афотосахьақәа

Саанхарымашь ҩаԥхьа абас: апоет Рушьбеи Смыр

Икьаҿу ахьарԥш аиура
138 0 0
 • Аԥсны аԥшӡара бџьарла еиқәҳархеит – хшыҩла ихьчатәуп    
Рушьбеи Смыр.
 • Рушьбеи Смыр Египетҟа (Мысраҟа) ӷбала амҩа дықәуп.
 • Аԥсны аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр Адгәыр Какоба диҿцәажәоит Аԥсны Жәлар рпоет Рушьбеи Смыр.
 • Ҭырқәтәыла, Қьефқьен. Амҳаџьырцәа зегь ахьыӡхыргаз аҭыԥ.
 • Аԥсны Жәлар рпоет Рушьбеи Смыр иԥсҭазаара далҵит ԥхынгәымза 29 рзы, 70 шықәса дшырҭагылаз.
© Foto / из архива семьи Смыр
"Аԥсны аԥшӡара бџьарла еиқәҳархеит – хшыҩла ихьчатәуп"
Рушьбеи Смыр.

Аԥсны Жәлар рпоет, Дырмит Гәлиа ипремиа алауреат Рушьбеи Смыр 70 шықәса дшырҭагылаз иԥсҭазаара далҵит.

Рушьбеи Ҳазараҭ-иԥа Смыр диит жәабранмза 13, 1950 шықәсазы, Гәдоуҭа араион Аацы ақыҭан.Акьыԥхь аҟны дцәырҵит 1965 шықәса инаркны. Апоет зааӡатәи иаԥҵамҭақәа агазеҭ «Бзыԥ» адаҟьақәа ирнылоит. 1973 шықәсазы иҭыҵуеит апоет раԥхьаӡатәи иажәеинраалақәа реизга «Аеҵәақәа рыкәашара». Ари аизга ала апоет данылоит хьӡи-ԥшеи згымыз ирҿиаратә мҩаду.

Апоет есқьынагьы далагылан амилаҭтә-хақәиҭратә қәԥара. 1977-1979, 1989 ашықәсқәа рзы Аԥсны имҩаԥысуаз ахҭысқәа раан аԥсуа милаҭ ринтересқәа ахьчаразы игылаз дреиуан. 1989 шықәсазы еиҿкааз афорум "Аидгылара" Гәдоуҭатәи аҟәша аиҳабы ихаҭыԥуаҩс дыҟан.

Рушьбеи Смыр ипоезиа зегьы тема хаданы иамоуп иԥсадгьыл азхәыцра, ижәлар рдоуҳатә беиара абзиабара. Иара иажәеинраалақәа рҟны хыԥхьаӡара рацәала иуԥылоит аепитетқәа, аметафорақәа, аиҿырԥшрақәа, асимволизм.

Аԥсны Жәлар рпоет Рушьбеи Смыр 2004 шықәсазы ихҵан Адыга ареспублика Зҽаԥсазтәыз акультура аусзуҩы ҳәа ахьӡ ҳаракы. Ианашьоуп «Ахьӡ-Аԥша» аорден II аҩаӡара.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:35 29.06.2020
  19:35 29.06.2020

  Аԥсҭазаара ду ахь ашьаҿеихгара: Аԥсны ашколқәа рҿы аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы

  Сынтәа иҟаз аԥкрақәа ирыхҟьаны Аԥснытәи ашколхәыҷқәа апроблемақәа жәпакы рызцәырҵит. Рхала аԥышәарақәа рҽахьырзыҟарҵоз адагьы, акыр ргәы иҵхон аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьи аушьҭымҭацәа рыхәылԥази ҟало-иҟамло азҵаара.

  29
  9
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:01 26.06.2020
  16:01 26.06.2020

  Аҟармаратәи аӡхыҽҽақәа: ашахтиортә ҳабла аԥшӡара

  Тҟәарчал, ашахтиортә ҳабла Аҟармара х-ӡхыҽҽак ыҟоуп – "Иԥшьоу", "Ирина", "Адау". Ақалақь Тҟәарчалынтә аԥсабаратә цәырҵрақәа рҟынӡа 12 километр бжьоуп.

  24
  15
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:22 24.06.2020
  14:22 24.06.2020

  Аиааира Ду аҳаҭыраз: Ашҭа ҟаԥшь аҿы апарад шымҩаԥысыз

  Ашҭа ҟаԥшь аҿы, Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аҿы Аиааира 75 шықәса ахыҵра аҳаҭыраз имҩаԥгаз апарад хыркәшоуп. Аныҳәаҟынтә иреиӷьу аҭыхымҭақәа Sputnik афотонҵамҭаҟны.

  15
  27
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 12:22 24.06.2020
  12:22 24.06.2020

  Илегендахаз: 1945 шықәсазтәи раԥхьатәи Аиааира Апарад

  75 шықәса раԥхьа Москва, Ашҭа Ҟаԥшь аҟны имҩаԥысит раԥхьатәи апарад, уи адунеи аҟны зегь реиҳа зымҽхак духаз, ауаа ргәалашәараҿы иаанхаз акәхеит. Иара Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аҿы СССР афашисттә Германиа иахьаиааиз иазкын. Аҭоурыхтә кадрақәа - Sputnik афотонҵамҭаҿы.

  20
  19

Ихадоу атемақәа