22:35 21 Цәыббра 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD63.85
 • EUR70.60
Афотосахьақәа

Рымчи рылшеи: Аԥснытәи аӡхыҽҽақәа рыԥшӡара

Икьаҿу ахьарԥш аиура
17 0 0
 • Туристы около водопада в Абхазии
 • Девушка у водопада в Абхазии
 • Отдых в Абхазии
 • Водопад в селе Аацы
 • Водопад Ирина
 • Ольгинские водопады
 • Шакуранский водопад
Аԥснытәи аӡхыҽҽақәа даара иԥшӡоуп

Аԥснытәи аӡхыҽҽақәа рҭаара хымԥадатәиуп ҳтәылаҟны зыԥсы зшьо рзы.

Гагратәи, Аацытәи, Гегьтәи, Шакәртәи, Цебельдатәи, Афон Ҿыцтәи, Тҟәарчалтәи аӡхыҽҽақәа убла хыркуеит. Дара ирымоуп рхатә ҭоурых. 

Аԥснытәи аӡхыҽҽақәа рҟынтә зегь реиҳа идууп Тҟәарчалтәи - Великан, Шакәртәи- ақәра маҷуп.

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:23 14.09.2019
  17:23 14.09.2019

  Аҟәа ақалақь агәадура – Аботаникатә баҳча

  Аботаникатә баҳча даара акыр зхыҵуа Аԥснытәи анаукатә усбарҭоуп. Аҟәа ақалақь агәадура – Аботаникатә баҳча иаҭаауеит хыԥхьаӡара рацәала асасцәа.

  5
  16
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 21:24 25.08.2019
  21:24 25.08.2019

  Ахада иалхра: Аԥсны абжьыҭарақәа шымҩаԥысыз

  Заанаҵтәи адыррақәа рыла, асааҭ 20:00 рызтәи аамҭала рыбжьы арҭеит 56% алхыҩцәа. Зынӡа рыбжьы арҭахьан 61 нызқьи 20-ҩык алхыҩцәа. Алхыҩцәа рсиақәа рҿы иануп 125 нызқьи 875-ҩык алхыҩцәа.

  46
  20
 • Аҟәатәи Аиашахаҵаратә уахәамаҟны иаԥылеит Анцәа Иҽеиҭакра аныҳәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:05 19.08.2019
  19:05 19.08.2019

  Анцәа Иҽеиҭакра аныҳәа

  Нанҳәа 19 рзы Аиашахаҵаратә уахәама иаԥылоит Анцәа Иҽеиҭакра аныҳәа. Уи шьақәдыргылеит Фавор ашьхаҿы Иаса Қьырса иҵаҩцәа рҿаԥхьа Иҽеиҭакра агәалашәаразы.

  17
  11
 • Аԥсны Жәлар рпоет, Дырмит Гәлиа ипремиа алауреат Рушьбеи Смыр
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:42 30.07.2019
  14:42 30.07.2019

  Саанхарымашь ҩаԥхьа абас: апоет Рушьбеи Смыр

  Аԥсны Жәлар рпоет, Дырмит Гәлиа ипремиа алауреат Рушьбеи Смыр 70 шықәса дшырҭагылаз иԥсҭазаара далҵит.

  94
  16

Ихадоу атемақәа