06:25 19 Абҵара 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD63.75
 • EUR70.53
Афотосахьақәа

Иԥшьоу ачеи ашьтәеи: Габниаа рныҳәара

Икьаҿу ахьарԥш аиура
155 0 0
© Sputnik / Томас Ҭҳаиҵыкә
Габниаа Џьырхәа ақыҭа иҭыҵыз роуп. Дара рхаҭа ишырҳәо ала, Габниаа ацқьақәа ҳәа иҟоуп, убарҭ роуп ари аныҳәара иалахәыугьы.

Октиабр 28 рзы, ашәахьаҽны Џьырхәа ақыҭа Габниаа ажәлантә рныҳәара мҩаԥыргеит. Уи амҩаԥгашьеи Габниаа рныҳәара аҭоурыхи дазааҭгылоит аныҳәара зҽалазырхәыз Нарҭыдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи аҭҵаарадырратә усзуҩы Есма Ҭодуа.

Габниаа Џьырхәа ақыҭа иҭыҵыз роуп. Дара рхаҭа ишырҳәо ала, Габниаа ацқьақәа ҳәа иҟоуп, убарҭ роуп ари аныҳәара иалахәыугьы. Габниаа ацқьақәа ҳәа зырҳәогьы, иҟоуп ажәла Габуниа, урҭгьы Габниаауп рҳәоит, аха еиуеиԥшым амзызқәа ирхырҟьаны (амҳаџьырра аан, иара убас ақырҭцәа аԥсуа жәлақәа дара ртәала ианырыԥсахыз) рыжәла ԥсаххеит, убри аҟнытә Габниаа ацқьақәа ҳәа иалыркаауеит. Ас еиԥш егьырҭ аԥсуа жәлақәак рҟынгьы иуԥылоит. Аныҳәара ахаҭа мҩаԥызго ахацәа роуп, аҳәса уахь ааигәа инеир ҟалом.

Габниаа аижәлантәқәа рныҳәара иазку аҭоурых шәаԥхьар ҟалоит абра >>

Габниаа аижәлантәқәа рныҳәара иазку анҵамҭа шәахәаԥш абра>>

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:20 30.10.2019
  16:20 30.10.2019

  Хәаԥ ажьҭаара аԥскымҭазы

  Аԥсны жьҭаарамзазы, амза ахьӡ ишаҳәо еиԥш, ажьҭаара иаԥскымҭоуп. Жәытә-натә аахыс аԥсуаа ажь аҵла, еиҳарак ал, иқәҵаны ирааӡон. Уи ажь агьама иаҳагьы иархаауеит ҳәа ирыԥхьаӡон.

  56
  15
 • Инаугурация президента Абхазии
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 10:25 10.10.2019
  10:25 10.10.2019

  Зегьы рзы схадоуп: Рауль Ҳаџьымба имаҵура анагӡарахь инеира

  Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара инақәыршәаны атәыла ахада Рауль Ҳаџьымба изинмчра хацыркхеит Аԥсны Апарламент адепутатцәеи Аконституциатә ӡбарҭа аӡбаҩцәеи алархәны иҭоубашьҭаҵара анымҩаԥига ашьҭахь.

  15
  15
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:23 14.09.2019
  17:23 14.09.2019

  Аҟәа ақалақь агәадура – Аботаникатә баҳча

  Аботаникатә баҳча даара акыр зхыҵуа Аԥснытәи анаукатә усбарҭоуп. Аҟәа ақалақь агәадура – Аботаникатә баҳча иаҭаауеит хыԥхьаӡара рацәала асасцәа.

  31
  16
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 21:24 25.08.2019
  21:24 25.08.2019

  Ахада иалхра: Аԥсны абжьыҭарақәа шымҩаԥысыз

  Заанаҵтәи адыррақәа рыла, асааҭ 20:00 рызтәи аамҭала рыбжьы арҭеит 56% алхыҩцәа. Зынӡа рыбжьы арҭахьан 61 нызқьи 20-ҩык алхыҩцәа. Алхыҩцәа рсиақәа рҿы иануп 125 нызқьи 875-ҩык алхыҩцәа.

  66
  20

Ихадоу атемақәа