06:09 19 Абҵара 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD63.75
 • EUR70.53
Афотосахьақәа

Хәаԥ ажьҭаара аԥскымҭазы

Икьаҿу ахьарԥш аиура
56 0 0
 • Хәаԥ ажьҭаара иаҿуп
 • Аҩцара
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хәаԥ ақыҭан инхо Ешсоу Гәажәба ажь аҵлақәа ирықәҵаны имоуп.

Аԥсны жьҭаарамзазы, амза ахьӡ ишаҳәо еиԥш, ажьҭаара иаԥскымҭоуп. Жәытә-натә аахыс аԥсуаа ажь аҵла, еиҳарак ал, иқәҵаны ирааӡон. Уи ажь агьама иаҳагьы иархаауеит ҳәа ирыԥхьаӡон.

Хәаԥ ақыҭан инхо Ешсоу Гәажәба идгьыл аҿы имоуп 90 инареиҳаны ажь зқәу алқәа. Иара махәҿала мацара илшоит зоура 25 метра иҟоу ал дхаланы ажь аҭаара.

Аԥсуа ҩы - адунеи аҟны зегь раԥхьа ицәырҵыз арыжәтәқәа иреиуоуп. Аԥсны иԥшаан ажь агәаӷьқәа зҭаԥсаз, ҳашықәсԥхьаӡара ҟалаанӡа III—II азқьышықәсақәа рахь иаҵанакуа аирыӡқәа.

Шамахамзар аԥсуа ҩнаҭацыԥхьаӡа аҩы ҭарҭәоит. Раԥхьа излалаго, хымԥада, ажьҭааралоуп. Зны уи ҭарыԥсоит жәытә-натә аахыс аԥсуаа рхы иадырхәоз ишышны иҟарҵоз амҿтәы мҵәышә. Уи еизыхәхәоу аформа замоу хыхьынтәи ажь ҭаԥсаны ианыларышьҭуа, абӷьқәа ԥырхага анамҭарц азоуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:36 29.10.2019
  14:36 29.10.2019

  Иԥшьоу ачеи ашьтәеи: Габниаа рныҳәара

  Октиабр 28 рзы, ашәахьаҽны Џьырхәа ақыҭа Габниаа ажәлантә рныҳәара мҩаԥыргеит. Уи амҩаԥгашьеи Габниаа рныҳәара аҭоурыхи дазааҭгылоит аныҳәара зҽалазырхәыз Нарҭыдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи аҭҵаарадырратә усзуҩы Есма Ҭодуа.

  155
  11
 • Инаугурация президента Абхазии
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 10:25 10.10.2019
  10:25 10.10.2019

  Зегьы рзы схадоуп: Рауль Ҳаџьымба имаҵура анагӡарахь инеира

  Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара инақәыршәаны атәыла ахада Рауль Ҳаџьымба изинмчра хацыркхеит Аԥсны Апарламент адепутатцәеи Аконституциатә ӡбарҭа аӡбаҩцәеи алархәны иҭоубашьҭаҵара анымҩаԥига ашьҭахь.

  15
  15
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:23 14.09.2019
  17:23 14.09.2019

  Аҟәа ақалақь агәадура – Аботаникатә баҳча

  Аботаникатә баҳча даара акыр зхыҵуа Аԥснытәи анаукатә усбарҭоуп. Аҟәа ақалақь агәадура – Аботаникатә баҳча иаҭаауеит хыԥхьаӡара рацәала асасцәа.

  31
  16
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 21:24 25.08.2019
  21:24 25.08.2019

  Ахада иалхра: Аԥсны абжьыҭарақәа шымҩаԥысыз

  Заанаҵтәи адыррақәа рыла, асааҭ 20:00 рызтәи аамҭала рыбжьы арҭеит 56% алхыҩцәа. Зынӡа рыбжьы арҭахьан 61 нызқьи 20-ҩык алхыҩцәа. Алхыҩцәа рсиақәа рҿы иануп 125 нызқьи 875-ҩык алхыҩцәа.

  66
  20

Ихадоу атемақәа