19:25 01 Рашәара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD69.71
  • EUR77.64
Афотосахьақәа

Хәаԥ ажьҭаара аԥскымҭазы

Икьаҿу ахьарԥш аиура
113 0 0
  • Хәаԥ ажьҭаара иаҿуп
  • Аҩцара
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хәаԥ ақыҭан инхо Ешсоу Гәажәба ажь аҵлақәа ирықәҵаны имоуп.

Аԥсны жьҭаарамзазы, амза ахьӡ ишаҳәо еиԥш, ажьҭаара иаԥскымҭоуп. Жәытә-натә аахыс аԥсуаа ажь аҵла, еиҳарак ал, иқәҵаны ирааӡон. Уи ажь агьама иаҳагьы иархаауеит ҳәа ирыԥхьаӡон.

Хәаԥ ақыҭан инхо Ешсоу Гәажәба идгьыл аҿы имоуп 90 инареиҳаны ажь зқәу алқәа. Иара махәҿала мацара илшоит зоура 25 метра иҟоу ал дхаланы ажь аҭаара.

Аԥсуа ҩы - адунеи аҟны зегь раԥхьа ицәырҵыз арыжәтәқәа иреиуоуп. Аԥсны иԥшаан ажь агәаӷьқәа зҭаԥсаз, ҳашықәсԥхьаӡара ҟалаанӡа III—II азқьышықәсақәа рахь иаҵанакуа аирыӡқәа.

Шамахамзар аԥсуа ҩнаҭацыԥхьаӡа аҩы ҭарҭәоит. Раԥхьа излалаго, хымԥада, ажьҭааралоуп. Зны уи ҭарыԥсоит жәытә-натә аахыс аԥсуаа рхы иадырхәоз ишышны иҟарҵоз амҿтәы мҵәышә. Уи еизыхәхәоу аформа замоу хыхьынтәи ажь ҭаԥсаны ианыларышьҭуа, абӷьқәа ԥырхага анамҭарц азоуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Иҵегь афотосахьақәа

Ихадоу атемақәа