11:30 15 Ԥхынгәы 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD71.13
 • EUR80.62
Афотосахьақәа

Аԥсҭазаара ду ахь ашьаҿеихгара: Аԥсны ашколқәа рҿы аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы

Икьаҿу ахьарԥш аиура
3310
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аԥсны ашколқәа рҿы игеит аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы.

Сынтәа иҟаз аԥкрақәа ирыхҟьаны Аԥснытәи ашколхәыҷқәа апроблемақәа жәпакы рызцәырҵит. Рхала аԥышәарақәа рҽахьырзыҟарҵоз адагьы, акыр ргәы иҵхон аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьи аушьҭымҭацәа рыхәылԥази ҟало-иҟамло азҵаара.

Иахьа Аԥсны ашколқәа рҟны аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы геит. Аушьҭымҭацәа рхыԥхьаӡара 1791-ҩык рҟынӡа инаӡоит.Жәеизаҩык медалла иалгеит. Арҵаҩцәа роушьҭымҭацәа ирзеиӷьаршьеит аԥеиԥш лашеи ақәҿиара дуқәеи. Аушьҭымҭацәагьы аганаҿ иаанмхеит, арҵаҩцәа акыршықәсазтәи рааԥсаразы иҭабуп ҳәа рарҳәеит.

Ишаԥу еиԥш, аушьҭымҭацәа ркьаҿ шкәакәақәа рҟны адныҳәаларқәеи азеиӷьшьарақәеи анырҵон. Аҵыхәтәан ажәҩан ахь аԥышҭарчқәа халарҵеит, раԥхьааҟа ирзыԥшу агәырӷьаратә хҭысқәа ирсимволны.

Акоронавирустә пандемиа иахҟьаны Аԥсны аиҳабыра ирыӡбеит хәажәкырамзазы ашколхәыҷқәа зегьы аҵараҟынтә роушьҭра, изаамҭанытәымыз аԥсшьара рыҭаны. Сынтәа аҵарашықәс хыркәшан лаҵарамза 13 рзы. Рашәара 2 рзы аушьҭымҭацәа ҩы-мчыбжьа ҳәа ашкол ахь ихынҳәит, аԥышәарақәа рҽырзыҟарҵарц. Иалагалаз аԥкрақәа ирыхҟьаны аҵараамҭа иахьагхаз азы, хә-ԥышәарак рхаҭыԥан сынтәа аушьҭымҭацәа иарҭон ҩба: ахатәы бызшәеи алгебреи.

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:01 26.06.2020
  16:01 26.06.2020

  Аҟармаратәи аӡхыҽҽақәа: ашахтиортә ҳабла аԥшӡара

  Тҟәарчал, ашахтиортә ҳабла Аҟармара х-ӡхыҽҽак ыҟоуп – "Иԥшьоу", "Ирина", "Адау". Ақалақь Тҟәарчалынтә аԥсабаратә цәырҵрақәа рҟынӡа 12 километр бжьоуп.

  24
  15
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:22 24.06.2020
  14:22 24.06.2020

  Аиааира Ду аҳаҭыраз: Ашҭа ҟаԥшь аҿы апарад шымҩаԥысыз

  Ашҭа ҟаԥшь аҿы, Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аҿы Аиааира 75 шықәса ахыҵра аҳаҭыраз имҩаԥгаз апарад хыркәшоуп. Аныҳәаҟынтә иреиӷьу аҭыхымҭақәа Sputnik афотонҵамҭаҟны.

  15
  27
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 12:22 24.06.2020
  12:22 24.06.2020

  Илегендахаз: 1945 шықәсазтәи раԥхьатәи Аиааира Апарад

  75 шықәса раԥхьа Москва, Ашҭа Ҟаԥшь аҟны имҩаԥысит раԥхьатәи апарад, уи адунеи аҟны зегь реиҳа зымҽхак духаз, ауаа ргәалашәараҿы иаанхаз акәхеит. Иара Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аҿы СССР афашисттә Германиа иахьаиааиз иазкын. Аҭоурыхтә кадрақәа - Sputnik афотонҵамҭаҿы.

  20
  19
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:00 23.06.2020
  18:00 23.06.2020

  Москва блахкыгоуп: Аиааира Ду апарад рыҽшазыҟарҵаз

  Аиааира Ду 75 шықәса ахыҵра аныҳәа азгәарҭоит уаҵәы! Рашәарамза 24, 1945 шықәсазы имҩаԥган - аҭоурыхтә парад.

  9
  10

Ихадоу атемақәа