15:55 23 Цәыббра 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD76.35
  • EUR89.25
Афотосахьақәа

Ашьхараҿы аԥсшьара: аԥхынтәи Ауадҳара аԥшӡара

Икьаҿу ахьарԥш аиура
24 0 0
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ашьхақәа ургәыдыԥшыло ашьыжьтәи аҭаалым ала ашьыжь ианалаго - еиӷьу иҟоузеи!

Ауадҳара — Аԥсны ашьхараҿы илеиуа ӡиасуп, иара убас ашьхаратә бальнеологиатә курортуп, уи амшын инахыкны 1650—1700 метра иҳараку аҭыԥ аҿы иҟоуп, аӡиа Риҵаҟынтәи 18 километра аҩадахьы.

Аԥсны ашьхаратә туризм амшынтә еиԥшҵәҟьа ауаа бзиа ирбоит. Ауаа ҭынч аԥсшьареи ақалақь аӷьалпали ирцәыбналарц азы Ауадҳара рыԥсшьараамҭа рхыргарц рҽазыҟарҵоит.

Ауадҳара уаныҟоу ашьха ӡиақәа рахь шьапыла ма ҽыла уцар улшоит, агитара арҳәо амца уҽҳәатәаны ахәылԥазқәа ухугар ҟалоит, мамзаргьы акаҳуа афҩы лаҳалаҳауа шьыжьнаҵы ижәуа, ашьха цаҩцаҩқәа ургәыдыԥшыло уаамҭа ухугар улшоит.

Ауадҳараҟа уҩызцәа урыцны уцар ҟалоит, еиуеиԥшым агаджетқәа рҟынтәи ухы аԥсы аршьаны, уҭаацәеи уареи аамҭа еицухыганы, угәы ухауршҭыр улшоит, умчқәа еизганы, ахәыцрақәа рҭыԥ иқәҵаны, мамзаргьы гәацԥыҳәарак узааины умузагьы узцәырҵыр ҟалоит.

Ауадҳара атуристцәагьы бзиа ирбоит, аха уеизгьы ашьхараҿы аасҭа амшын аҿоуп дара еиҳарак иахьубо.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Иҵегь афотосахьақәа

Ихадоу атемақәа