14:53 19 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.56
  • EUR85.46
Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
2620

Нестор Лакоба ихьӡ зху Аҟәатәи ажәабатәи абжьаратә школ адиректор Аида Кәарҷелиаԥҳа Арҵаҩ имш аҽны лзанааҭ иацу акәамаҵамақәа дрылацәажәеит.

Аныҳәа арҵаҩцәа зегьы ирыдныҳәало, уи иазгәалҭеит арҵаҩы зегь раԥхьа иргыланы аҵаҩцәа бзиа ибозар шакәу, уи ала ишаҭатәу иусура ахәшьара.

"Зегь раԥхьа иргыланы арҵаҩцәа ирыдсныҳәалар сҭахуп арҵаҩы имш, ирзеиӷьасшьоит агәабзиара, ақәҿиарақәа, ачҳара иманшәалам ҳус аҿы. Ахәыҷы бзиа думбакәа, аимадара умамкәа, ашкол аҿы аангылашьа умам", — ацылҵеит лара.

"Хра злоу ахҭысқәа": Аҟәатәи ажәабатәи абжьаратә школ адиректор Аида Кәарҷелиаԥҳа Арҵаҩ имш аҽны лзанааҭ иацу акәамаҵамақәа дрылацәажәеит.

Аҟәатәи ажәабатәи абжьаратә школ аҟны аԥсшәа дырҵара азҵаара далацәажәо уи иазгәалҭеит? аҭагылазаашьа угәы иахәартә ишыҟоу иахьазы.

"Аклассқәа рҿы ҩыџьа-хҩы зхатәы бызшәа ала ацәажәара маҷк изцәыуадаҩу аламшәозар, зынӡа иззеилымкаауа изымцәажәо даара имаҷуп", — азгәалҭеит Кәарҷелиаԥҳа.

Аида Кәарҷелиаԥҳа лыҿцәажәара шәаԥхьар ҟалоит абра.

Уи лажәақәа рыла, ашкол аҟны ирылшо зегь ҟарҵоит аԥсуа бызшәа ашколхәыҷқәа рхатәы бызшәа агәыбылра дыркразы.

Ихадоу атемақәа