12:53 18 Хәажәкыра 2018
Аҟәа+ 15°C
Ишиашоу ицо аефир
Аҧсны Ауаажәларратә Палата Ахеилак аиҳабы лхаҭыԥуаҩ Даниил Убириа
© Sputnik

Даниил Убириа аҿар рыԥсшьара аиҿкаара иазкны: ахарџь рацәаны иаҭахуп

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
10 0 0

Ахәыҷқәеи аҿарацәеи рыԥсшьара аиҿкаара азҵаара иалацәажәеит Ауаажәларратә Палата изаамҭанытәиу аизараҟны. Уи атәы инарҭбаан дазааҭгылеит Sputnik арадиостудиаҟны Аҧсны Ауаажәларратә Палата Ахеилак аиҳабы лхаҭыԥуаҩ Даниил Убириа.

"Аԥхынтәи аԥсшьара мшқәа рзы ахәыҷқәеи аҿари аамҭа ахьырхырго алагерь аиҿкаара азҵаара иӡбатәу зҵааруп. Ахәыҷқәа аԥхынра усда иаанхоит, хылаԥшрада иҟоуп. Аԥсшьара мацара акәымкәа алагерьқәа убас еиҿкаатәуп еиуеиԥшым амаҭәарқәа рыла аиԥыларақәа, аиҿцәажәарақәа", —  иҳәоит Убириа.


Ихадоу атемақәа