14:30 19 Цәыббра 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD75.03
  • EUR88.96

Цәышба амра атыҩ ианакуа иазкны: згәабзиара уашәшәыроу анырра рнаҭоит

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
1810

Амра атыҩ ианакуа аԥсабареи ауаҩи анырреи, мамзаргьы аԥырхагаеи ҳәа акыр роуама, абарҭ Sputnik азҵаарақәа рҭак ҟаиҵеит ҭелла аҳауагәаҭыҩ Амир Цәышба.

Амир Цәышба амра атыҩ ианакуа иазкны

"Згәабзиара уашәшәыроу ауаа анырра рынаҭар алшоит амра атыҩ ианакуа аҽны. Ари ацәырҵра еиҳарак астрологцәа роуп ибзианы еилызкаауа. Ҳара аҳауагәаҭыҩцәа рыблала ҳахәаԥшуазар  Аԥсны ауааԥсыра роума, аԥсабареи, аҳауеи роума ԥырхага рнаҭуа ҳбом", — иҳәеит Цәышба.


Ихадоу атемақәа