12:31 18 Хәажәкыра 2018
Аҟәа+ 15°C
Ишиашоу ицо аефир
Элеонора Когония
© Sputnik / Томас Тхайцук

Коӷониаԥҳа: "сымҩа исыцанызаауеит" зхатә гәаанагара аҳәара иацәымшәо ауаа

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
13 0 0

Есымчыбжьа, сабшала, асааҭ 18:00 рзы арадио Sputnik Аԥсны аефир ала шәазыӡырҩла автортә дырраҭара "Коӷониаԥҳа лымҩаду".

"Ҳара ҳҽазаҳшәалоит еиҿагылоу агәаанагарақәа реиқәыршәара, уи азыӡырҩцәа рзы еиҳа аинтерес аҵахоит", —  лҳәеит ажурналист.

Ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра>>

Шәазыӡыҩрла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.


Ихадоу атемақәа