15:15 16 Ԥхынҷкәын 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD62.77
  • EUR69.94
Арда Ашуба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ашәба: ахныҟәгаратә маҷ аасҭа еиҵаны ауалафахәы роуеит аҵарауаа аӡәырҩы

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
13 0 0

Ауаҩы дахьнеиуа идыруазароуп ихы зланыҟәыигаша иоуа имоуа, иҳәеит ахныҟәгаратә маҷ дазааӷыло адырраҭара "Коӷониаԥҳа лымҩаду" асас, Аԥсуа ҭҵаарадырратә институт аиҳабы Арда Ашәба.

"Алаборант иоуеит 3600 мааҭ, алаборант еиҳабы 3900 мааҭ, ус анакәха ахныҟәгага маҷ аиҳа еиҵаны изауагьы дҳамоуп", —  иҳәеит Арда Ашба.

Шәазыӡыҩрла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

 

Ихадоу атемақәа