05:13 24 Жьҭаара 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD63.80
  • EUR70.96
Аслан Жанава
© Sputnik

Жанаа: "Ахшзауад" аалыҵ ауаа иахьырымго ҳгәы ҳнархьуеит

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
1710

Аԥсны аекономика аминистрраҿы аҳәынҭқарратә наплакқәа рҳәаақәҵаразы аспециалист хада Аслан Жанаа иазгәеиҭеит Аҟәатәи "Ахшзауад" аалыҵ алаҵәара шамам.

"Ахшзауад аалыҵ Аԥсны аларҵәара амаӡам. Убри аҭагылазаашьа ҳгәы еихьнашьуеит. Ахшзауад аалыҵ иҵегь еиӷьхартә еиԥш угәы азыҟаӡам, избанзар ауаа иргаӡом. Ҳуааԥсыра макьана ирзеилкаауам ҳаалыҵ иаҳа ишеиӷьу, ахаҭабзиара шыҳараку, еиуеиԥшым аҿҳәара ацызҵо амаҭәашьаракәа шалам. Адәқьанқәа рҿы акәзар, агара рҭахӡам, жәамш рыла аҿҳәара нҵәоит, иаазхәо ҟалаӡом ҳәа. Арахь ауааԥсыра рҟнытә иҟоуп иазҵаауагьы", — ҳәа азгәеиҭеит Жанаа. 

Ихадоу атемақәа