11:00 18 Нанҳәа 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD66.00
 • EUR73.22
© Foto / предоставлено Тимуром Амичба

Амҷба еиҭеиҳәеит Аԥсны иалганы ирго аԥсыӡ агәаҭарақәа ишырхысуа атәы

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
94 0 0

Аҳазалхратә еилакы Аҟәатәи агәаҭаратә ҭыԥ аиҳабы Ҭемыр Амҷба арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит Аԥсны иалганы аӷбақәа рыла ирго аԥсыӡ агәаҭарақәа шымҩаԥысуа атәы.

"Агәаҭаратә усурақәа мҩаԥыргоит аҳазалхратә еилакы аусзуҩцәа, аӷба асқьала ианадгыло. Игәарҭоит аԥсыӡ ахыԥхьаӡара, ашәҟәқәа рыла ишеиқәыршәоу, анаҩс ауп амҳәыр аарханы ианаурышьҭуа, Аԥсны иалган агара азин анрымо. Аминистрцәа реилазаара ақәҵара ишаҳәо ала, Аԥсны амшынҵакыраҿы анаплакқәа ирымоуп азин акамшьиа акра, уи ҳтәыла иалган агара, егьырҭ аԥсыӡ хкқәа зегьы рыкра азин ыҟам. Ҳара иҳамаӡам иҷыдоу агәаҭаратә ҭыԥқәа, убри аҟнытә агәаҭарақәа зегьы аӷба аҩныҵҟа ауп иахьымҩаԥысуа. Уаҟа ишахәҭоу еиԥш агәаҭарақәа мҩаԥаҳгартә еиԥш алшара ыҟам, узыҩнагылаӡом, ихьшәашәароуп. Аԥсыӡ зҭоу аиашьыкқәа еихагылоуп, дара зегьы иаартны иҭоу аԥсыӡ хкы аилкааразы алшара ҳамам", - ҳәа азгәеиҭеит Амҷба.       

Инеиҵыху аицәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Ихадоу атемақәа

 • Акәашара абызшәа, иара иаҵоу ажәа жәлар рҭоурых аазырԥшуа амыругақәа иреиуоуп. Аха рхы ишԥадырхәо ҳаамҭазы ари амыруга, инанагӡома иара ихадароу ароль - амилаҭтә культуреи абызшәеи ауаа рылааӡараҿы, мамзаргьы аҽырбара акәу еиҳахаз? Абарҭ азҵаарақәа рзы лгәаанагара аалырԥшуеит Sputnik аколумнист Есма Ҭодуа.

  12
 • Аԥсуаа наџьнатә аахыс ирыман ажәаҳәара атрадициа дуқәа. Уи лымкаала рҵеицәа ирыларааӡон. Аԥсуаҭҵааратә институт аетнологиа аҟәша аҭҵаарадырратә усзуҩ Марина Барцыцԥҳа иҳадылгалоит ари аҟазара ҳажәлар рҿы знеишьас, чыдарақәас иамаз, иахьатәи аамҭазы тенденциас изну.

  33
 • Нестор Лакоба сасра дыззаауаз анхаҩ нага, зеиԥшыҟамыз ашәарыцаҩ, Бзыԥҭа аҳаблан ҳаҭыр ду зқәыз, зажәа ҟәышыз, ажәлар ззыӡырҩуаз, аха 37-тәи ашықәс еиқәаҵәақәа раан харада ахара зыдҵаны идырӡыз Маҳҭы Ислам-иԥа Бениа (Кьахьыриԥа) иҭоурых дазааҭгылеит иашьа иԥа имоҭа Беслан Бениа.

  177