05:45 29 Лаҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD71.10
  • EUR78.26

Қаџьаиа атуристтә цәыргақәҵа MITT азы: ҳара ҳзы алҵшәа змоу ауп

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
67 0 0

Москва имҩаԥысуа жәларбжьаратәи атуристтә цәыргақәҵа MITT алахәхара лшарас ирнаҭо атәы арадио Sputnik аефир аҟны далацәажәеит асасааирҭа Интер-Сухум аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Алхас Қаџьаиа.

Қаџьаиа атуристтә цәыргақәҵа MITT азы: ҳара ҳзы азы алҵшәа змоу ауп

"Ари ацәыргақәҵа даара иаалукартә иҟоуп, Европа, Америка уҳәа адунеи аҳәынҭқарра дуқәа рхаҭарнакцәа рхы аладырхәуеит.  Аԥсны азы алҵшәа змоу ауп, избанзар ауаа ааиуеит, акәашарақәа, ашәаҳәарақәа ыҟоуп, ҳчеиџьыка агьама рбоит. Иаҳҭаауа асасцәа идҳарбоит афотосахьақәа, ҳҳәынҭқарра ахьыҟоу, иааҳакәыршаны иҟоу атәы раҳҳәоит. Ҳсасааирҭеи Урыстәыла еиуеиԥшым ақалақьқәа рҟынтәи иҟоу атурфирма ҿыцқәеи аусеицуразы аиқәшаҳаҭрақәа ҳабжьаҳҵоит", - иҳәеит Қаџьаиа.

MITT- адунеи аҟны аԥыжәара змоу хә-цәыргақәҵак рхыԥхьаӡараҟны иҟоу Урыстәыла атуристтә цәыргақәҵоуп. Есышықәса уи рхы аладырхәуеит 200 ҳәынҭқарра инареиҳаны.

Аԥсны ари ацәыргақәҵаҟны иӡырыргоит Акурортқәеи атуризми рзы аминистрреи, "Атуризм азы Аԥснытәи аидгылеи", Ахәаахәҭра –ааглыхратә палатеи. Аԥсны ахаҭарнакцәа ԥшьышықәса ҵуеит ари ацәыргақәҵа рхы аладырхәуеижьҭеи.

26 –тәи Москватәи жәларбжьаратәи атуристтә цәыргақәҵа хәажәкыра 12 инаркны 14-нӡа имҩаԥысуеит ацәыргақәҵатә комплекс хада "Експоцентр" аҟны.

Шәазыӡырҩла арадио Sputnik Аԥсны аефир.

Ихадоу атемақәа