08:34 26 Лаҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD71.60
  • EUR77.88

Аџьынџьал еиҭеиҳәеит Жәлар реизараҿы акоррупциа иаҿагыло азакәан алацәажәара шымҩаԥысыз

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
45 0 0

Акоррупциа иаҿагыло азакәанԥҵара адкыларазы аԥшьгаратә гәыԥ ахаҭарнак Рисмаг Аџьынџьал арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит иарбан лагалақәоу азакәан аҿы иарбазарц ахәҭаны иибо.

Хра злоу ахҭысқәа: Аџьынџьал акоррупциа иаҿагыло азакәанԥҵара аԥсахрақәа алагаларазы

"Ҳара иаҳҭахыз ачынуаа рмазара зну ашәҟәы зегьы ирбо иҟазарц ауп. Уи азакәан аҿы иарбамызт. Ҳара ҳлагала ауп уи. Аԥсны Жәлар реизара акомиссиа аилатәараҿы ари азҵаара ахцәажәаразы аамҭа рацәа ҳцәагеит. Гәыԥҩык адепутатцәа уи хылаԥшра арҭароуп ҳәа ирыԥхьаӡоит. Ҳалацәажәон иара ачынуаҩ ҭынхас иааирԥшыр иахәҭоу рахь иԥхьаӡатәу. Ачынуаҩ имазара адагьы иуацәа рмазарагьы ашәҟәаҿы иаирбароуп, аха иҟоуп хара инхо, мамзаргьы иақәшаҳаҭымхар зылшо ауацәа, абри ӡбашьас иаҭатәу еилаҳкаауан. Адепутатцәа ари зегьы ишазхәыцтәу атәы рҳәеит, азакәан адкыларазы аццакра аҭахым ҳәа азгәарҭеит", - ҳәа иҳәеит Аџьынџьал.    

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Ихадоу атемақәа