08:55 19 Ажьырныҳәа 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD61.53
  • EUR68.54

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ахра Абыхәба Карате -до Шотокан- Руи Казе Ха азы

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
5 0 0

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп- акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.

Ихадоу атемақәа