05:55 21 Абҵара 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD64.02
 • EUR70.85
Леуард Барциц
© Sputnik / Томас Тхайцук

Барцыц еиҭеиҳәеит ҳтәылаҿы аԥшатлакә ҟалар ахьалшо аҭыԥқәа ртәы

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
13 0 0

Аԥсны Адгьылҭҵааҩцәа рхеилак аиҳабы Леуард Барцыц Sputnik арадиоефир аҿы еиҭеиҳәеит аԥшатлақәқәа Аԥсны еиҳарак иуԥылар ахьалшо.

"Ҳара Аԥсны ԥшь-ҭыԥк алкааны иҳамоуп аԥшатлакә ҟалар иахьалшо. Аиҳарак урҭ амшын иахьаҵанакуа ауп. Цәкәара ҳәа иахьашьҭоу аҭыԥ аҿы зегь реиҳа аԥшатлакә убар улшоит. Убри инаркны Гәдоуҭа ақалақь уалсаанӡа Бамбора ҳәа иахьашьҭоу аҭыԥ аҟынӡа аҽаҟьоит. Гәылрыԥшь иахьаҵанакуагьы лассы-лассы аҽаҟьоит. Иҳамоуп ашьхаҭыԥқәа аԥшатлакқәа ахьыҟало. Гагра иаҳа имаҷуп, аха убраагьы лассы-лассы ирбоит амшын агәаҿы. Амшын аҿы иаҳа изыҟало убри ауп, ажәҩан аҿы ԥшьба-ааба километр рҟынӡа иҳаракны аҳауа аҽаԥсахуеит, убра аҳауақәыӷәӷәара лаҟәуеит. Амшынқәыԥшылараҿы аҳауақәыӷәӷәара лаҟәуп. Ус анакәха, ҭыԥк аҿы иалкааны аҳауа аҩада ишьҭыҵуа иалагоит. Адгьыл ахьыгьежьу иабзоураны аҳауа еилагьежьуа иалагоит. Аха Аԥсны иахьаҵанакуа шамахамзар, имаҷуп аԥшатлакәқәа. Жәашықәса-жәаҩашықәса рахьтә знык ауп ианыҟало", -ҳәа азгәеиҭеит Барцыц.     

Инеиҵыху аиҿцәажәара иара убас шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Ихадоу атемақәа

 • Быжьшықәса зхыҵуа Сабина Ԥачлиаԥҳа диижьҭеи асколиоз лымоуп. Лыбӷашшара, лвакьыцқәа, иааизакны лгәышԥы зегьы рформақәа рҽеиҭаркуеит, уи азы лгәышԥы иаҵанакуа ацәеижьхәҭақәа зегьы иахьрыхәҭоу аҭыԥ аҿы иҟаӡам. Ахәыҷы лчымазара иаиааир зылшо аоперациа заҵәык ауп.

  12
 • Валери Бганба

  Аԥыза-министр Валери Бганба абҵара 7 рзы адҵа инапы аҵеиҩит 2019 шықәса абҵара 20 рҟынӡа аоптимизациа иаҵанакуа ачынуаа рсиа рхианы аоптимизациа иахьырԥшны аԥаразоужьра ахышәаҵышәа ҿыцқәа шьақәыргылазарц.

  10
 • Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра аусзуҩцәеи Урыстәыла АҶА авиациа ҷыдеи ареспублика ашьхарақәа иахьрыԥну амцарцәара иаҿуп. Абҵара 19 рзы ахәылбыҽха адырра ҟарҵеит Кәыдрытәи аҩхааҿы амца ырцәоуп ҳәа.

  8