06:22 21 Абҵара 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD64.02
 • EUR70.85
Роза Чамагуа
© Sputnik

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Чамагәуаԥҳа афестиваль "Ушәаҳәа, адыга мырзакан" иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
310

Шәача имҩаԥысыз адыга музыка жәларбжьаратәи афестиваль "Ушәаҳәа, адыга мырзакан" раԥхьаӡа акәны иалахәын авокал-инструменталтә ансамбль "Гәында".

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп- акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.

Ихадоу атемақәа

 • Быжьшықәса зхыҵуа Сабина Ԥачлиаԥҳа диижьҭеи асколиоз лымоуп. Лыбӷашшара, лвакьыцқәа, иааизакны лгәышԥы зегьы рформақәа рҽеиҭаркуеит, уи азы лгәышԥы иаҵанакуа ацәеижьхәҭақәа зегьы иахьрыхәҭоу аҭыԥ аҿы иҟаӡам. Ахәыҷы лчымазара иаиааир зылшо аоперациа заҵәык ауп.

  13
 • Валери Бганба

  Аԥыза-министр Валери Бганба абҵара 7 рзы адҵа инапы аҵеиҩит 2019 шықәса абҵара 20 рҟынӡа аоптимизациа иаҵанакуа ачынуаа рсиа рхианы аоптимизациа иахьырԥшны аԥаразоужьра ахышәаҵышәа ҿыцқәа шьақәыргылазарц.

  10
 • Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра аусзуҩцәеи Урыстәыла АҶА авиациа ҷыдеи ареспублика ашьхарақәа иахьрыԥну амцарцәара иаҿуп. Абҵара 19 рзы ахәылбыҽха адырра ҟарҵеит Кәыдрытәи аҩхааҿы амца ырцәоуп ҳәа.

  8