01:31 30 Абҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD75.86
  • EUR90.46

Жәлар рдоуҳа: Ҭодуаԥҳа Алышькьынтыр иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
30 0 0

Арубрика "Жәлар рдоуҳа" аҿы алақәа рынцәахәы Алышькьынтыр иадҳәаланы ҳажәлар рҟны имҩаԥыргоз аныҳәара атәы дазааҭгылоит ҳколумнист Есма Ҭодуаԥҳа.

Жәлар рдоуҳа: Ҭодуаԥҳа Алышькьынтыр иазкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Жәлар рдоуҳа" арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны есхаша.

 

Ихадоу атемақәа